Baumuller thailand

พิมพ์

เป็นตัวแทนจำหน่าย

Servo Motor, Drive สำหรับงานควบคุมเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมต่างๆเช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมงานไม้, อุตสาหกรรมงานเหล็ก, อุตสาหกรรมงานพลาสติก ฯลฯ

บริษัทฯ เป็นศูนย์ซ่อมแห่งเดียวใน Southeast Asia โดยได้รับการแต่งตั้งจาก Baumuller Germany อย่างเป็นทางการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการบริการ คุณภาพในการซ่อมเป็นอย่างมาก โดยการทุ่มงบประมาณในการจัดทำห้อง Lab ที่ทันสมัยและส่งทีมงานช่างเข้าไปอบรมกับบริษัท Baumuller Germany เป็นประจำทุกปีจึงทำให้ทีมงานช่างมีความชำนาญการและเชียวชาญในการซ่อมและบริการนอกสถานที่เป็นอย่างดี

? ?
?
?
?

?

?